تبدیل پایان نامه به کتاب 8

تبدیل پایان نامه به کتاب

اخذ مجوز چاپ کتاب, اخذ مجوز کتاب, اخذ مجوز کتاب ارزان, استخراج کتاب, استخراج کتاب از پايان نامه, استخراج و چاپ کتاب, پخت غذا و دسر با کربوهیدرات پایین, تبديل پايان نامه به کتاب,تبدیل پایان نامه به کتاب, تبدیل پروژه به کتاب, تبدیل تز به کتاب, چاپ ارزان کتاب, چاپ دیجیتال کتاب, چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود, چاپ سریع کتاب, چاپ کتاب انگلیسی, چاپ کتاب دانشگاهی,چاپ کتاب دیجیتال, چاپ کتاب رمان, چاپ کتاب سریع, چاپ کتاب شعر, چاپ کتاب فوری, چاپ کتاب کودک, خبر دکترا, خبر های دکتری, خدمات چاپ کتاب, دریافت شابک, دریافت فیپا, دریافت مجوز کتاب,قیمت چاپ کتاب, مراحل چاپ کتاب, هزینه چاپ کتاب شعر, هزینه های چاپ کتاب, هزینه ی چاپ کتاب

شیوه نامه تبدیل پایان نامه به کتاب
معاونت پژوهش
اداره کل دفتر پشتیبانی پژوهشی
اداره نشر و نشریات
3030 کمیسیون سیاستگذاری و ممیزه نشر /30/ مصوبه جلسه مورخ 30

بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه
رسالت و جایگاه جامعه المصطفی)ص( در ارتقاء روح تحقیق و افزایش کمی و کیفی سطح آمووزش
و پژوهش ایجاب می کند تا با تعیین چارچوب و برنامه ای مشخص در زمینه تسهیل و تشوویق لقوق
آثار، و ارتقاء کیفیت نشر آثار ارزنده عقمی مؤلفین، محققین و دانش پژوهان همت گمارد.
دسوت یوافتن بوه چنوین رهیوافتی نیواز بوه تحووئ در نگورش مسومولین، محققوین و موؤلفین دارد.
توانمندسازی دانش پژوهان در زمینه تألیف کتاب از جمقه اهدافی است کوه بورای ارتقواء آثوار نشور
می تواند کارساز باشد و نتیجه تحقیق و پایان نامه دانش پژوهان می توانود در قالوب توألیف نگوارش و
منتشر شده و در التیار لوانندگان قرار گیرد. این امر علاوه بر ارتقاء توانمندی دانش پژوهوان ، سوبب
می گردد که فراگیران از تخصص و تجربه اساتید راهنما در لقوق توألیف بیشوتر بهوره منود گردنود و
محتوای پایان نامه ها با دقت و ظرافت بیشتری مورد کارشناسی قرار گیرند. لذا جهت تحقوق اهودا
یاد شده، معاونت پژوهش این دستور العمل را تهیه و در التیار دانش آمولتگان المصطفی)ص( قرار
می دهد تا پایان نامه لود را به صورت کتاب تألیف نمایند. امید است از نظورات و تجربیوات ارزنوده
مسمولین محترم و اساتید بزرگوار در راستای تحقق هد یاد شده بهره مند گردیم.
3
شرایط انتخاب پایان نامه
معیارهای اولویت بندی در انتخاب پایان نامه:
.1 ؛ نمره بالای 11
.2 موضوعات نو یا موضوعات مورد نیاز منطقه ای؛
.3 داشتن بازار فروش؛
.4 قابل استفاده بودن در تدریس؛
.5 ممتاز بودن نویسنده؛
.6 الذ امتیاز در جشنواره ها و همایش های عقمی؛
.7 تقویت وحدت اسلامی؛
.1 دفاع ممتاز از مبانی اسلام، شیعه و انقلاب اسلامی؛
.9 عقمیت پایان نامه؛
.11 اظهارنظر داوران در جقسه دفاع در مورد قابل چاپ بودن پایان نامه.
اعضای کمیته انتخاب
.1 معاون پژوهشی؛
.2 شورای عقمی مراکز آموزشوی و پژوهشوی )مرکوب از ریاسوت، معواون پوژوهش و مودیران
گروه های عقمی(.
مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب از نظر محتوایی )وظایف مؤلف(
الف( تبدیل قالب پایان نامه به قالب کتاب
3. متن کتاب
این بخش را فصل ها و بخش های کتاب تشکیل می دهد که نکات زیر باید در آن رعایت شود:
و بخش ها، فصل ها و زیر فصل ها باید براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتاب)ابلاغی از معاونوت
پژوهشی سازمان مرکزی( تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب گردد.
و هر بخش دست کم باید دو فصل را شامل شود، نه یک فصل؛
و شروع بخش از صفحه فرد و مستقل است؛
4
و سرصفحه و شماره صفحه در صفحه عنوان بخش درج نمی شود، اما در شمارش صفحه های کتواب
حتماً منظور می شود؛
و بخش مشتمل است بر شمارنده بخش و عنوان بخش که اجباری است؛
و شمارنده بخش به حرو درج می شود؛
و ققم عنوان بخش بزرگ تر از عنوان فصل است و استایل مجزا باید داشته باشد.
و شماره فصل های در هر بخش به صورت مسقسل است و اگر کتاب بخش نداشت، از ابتدای کتواب
به صورت مسقسل می آید.
و فصل از یک سوم صفحه شروع می شود.
و شماره فصل با عدد می آید)یعنی بالای عنوان فصل، شماره فصل فقط با عدد مشخص می شود(.
و حجم فصل ها باید با هم متناسب باشد.
و بعضی از کقمات یا اسامی که معادئ لاتین آن لازم است در متن درج شود، در پاورقی آورده شود.
و عنوان و توضیح جدوئ در بالای آن قرار می گیرد.
و عنوان و توضیح شکل و نمودار در پایین آن قرار می گیرد.
و توضیح جدوئ، شکل و نمودار در وسط صفحه، بدون بولد و با استایل مجزا آورده می شود.
و چنانچه جدوئ در یک صفحه قرار نگیرد، سرعنوان جدوئ در صفحه های بعد تکرار می شود.
و طوئ و عرض جدوئ، شکل، نمودار و جز آن از طوئ، سطر و عرض صفحه نباید فراتر رود.
و پاورقی ها)رفرنس ها( و پی نوشت های پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویراش کتاب)ابلاغی از
معاونت پژوهش( تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.
0. واحدهای پس از متن
و نمایه، واژه نامه، اصطلاح نامه و کتابنامه پایان نامه براساس شیوه نامه نگارش و ویرایش کتواب)ابلاغی
از معاونت پژوهش( تنظیم و تبدیل به شیوه کتاب شود.
ب( تبدیل نگارش متن پایان نامه به تألیف کتاب
رعایت مؤلفه های زیر در متن کتاب:
.1 روان سازی متن؛
5
.2 رعایت قواعد نگارش رایانه ای)با توجه به شیوه نامه نگارش و ویرایش(
.3 املای صحیح کقمات؛
.4 رعایت علائم سجاوندی)از علائم سجاوندی در انتهای تیترها استفاده نمی شود(؛
.5 نام کتاب ها در متن، فقط ایتالیک و بدون گیومه درج می شود؛
.6 نام اشخاص و مکان های لاص، فقط اولوین بوار درون گیوموه و بودون ایتالیوک شودن درج
می شود. نام مشاهیر و مکان های معرو از این قاعده مستثناست و بدون گیومه قید می شود؛
مثل ملاصدرا، امام لمینی و مرتضی مطهری یا تهران، مکه، کوفه.
.7 نقل قوئ هایی که منبع آنها در ارجاعات قید شده )نقل قوئ مستقیم از منبع(، با تورفتگی 1.5
سانتی متر و یک پوینت کوچک تر از ققوم موتن اصوقی و بودون گیوموه درج موی شوود. نقول
قوئ های دیگر یک یا دو سطری از این قاعده مستثناست و در گیومه درج می شود.
.1 در موارد تلاقی گیومه و نقطه پایان جمقه، اگر عبارت دالل گیومه، در میان سوطر بوه پایوان
رسیده، نقطه درون گیومه درج می شود و اگر در پایان پاراگرا قرار دارد، نقطه بعد از گیومه
درج می شود.
.9 در ثبت تاریخ هجری قمری یا شمسی این نکات رعایت شود: الف( برای درج تاریخ، نیازی
به استفاده از علامت هجری به همراه شمسی یا قمری نیست و اشاره بوه شمسوی یوا قموری
بودن کافی است. ب( این نشانه های التصاری هنگامی به کار می رود کوه حالوت توضویحی
داشته باشد و در پرانتز درج شود. استثنائا در متونی که تاریخ های فراوانوی در آن ککور شو ده
)مانند متون تاریخی(، به همان شکل التصاری بسنده می شود.
.11 در تنظیم اشعار هنگام حرو چینی، ابیوات بایود در قالوب جودوئ درج شوود و بورای توراز
مصرع ها از درج لط تیره کشیده پرهیز شود.
.11 جز در موارد نادری که امکان نادرست لواندن کقمه یا عبوارتی وجوود دارد، علائموی ماننود
تشدید، تنوین، فتحه، کسره و ضمه درج نمی شود.
کقیه موارد بالا به اضافه مواردی که در شویوه ناموه نگوارش و ویرایش) ابلاغوی از معاونوت پژوهشوی
سازمان مرکزی( آمده است، باید در تبدیل متن پایان نامه به کتاب لحاظ گردد.
6
مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب )مراحل اداری(
.1 ارایه لیست پایان نامه ها در شورای عقمی مرکز آموزشی و پژوهشی توسط معاونت پژوهشی هموان
مجموعه؛
.2 انتخاب پایان نامه های برتر توسط شورای عقمی مرکز آموزشی و پژوهشی بر اسواس اولویوت هوای
ککر شده در این شیوه نامه؛
.3 تبدیل محتوای پایان نامه به کتاب مطابق ضوابط ککر شده در این شیوه نامه توسط معاونت پژوهشی
مرکز آموزشی و پژوهشی؛
.4 ویراستاری و آماده سازی کتاب برای چاپ بر اساس آیین نامه نگارش و ویرایش )ابلاغی از معاونت
پژوهشی سازمان مرکزی(، توسط معاونت پژوهشی مرکز آموزشی و پژوهشی؛
.5 ارسائ متن و فایل Word و pdf اثر )نهایی و آماده چوا پ( بوه هموراه فورم هوای مربووم مطوابق
آیین نامه کمیسیون سیاستگزاری و ممیزه نشر، به معاونت پژوهشی سازمان مرکزی؛
.6 ارسائ به انتشارات جهت چاپ، توسط معاونت پژوهشی سازمان مرکزی.
* تذکر: در صورتی که معاونت آموزشی ستاد مرکزی، چاپ پایان نامه ای را ضرورت موی دانود ، بایود
مطابق مراحل فوق الذکر و از طریق مراکز آموزشی و پژوهشی مربوم اقدام نماید.
7
انتخاب
• ارایه لیست پایان نامه ها در شوررا لمیوم مز وم زمر شوم و پیوهووم ر و
معاونت پیوهوم هیان مجیرله؛
• انتخاب پایان نامه ها بز ز ر شررا لمیم مز م زمر شوم و پیوهووم بوز
ا اس اولریت ها ذ ز شده در این شیره نامه.
بدیل
• بدیل محترا پایان نامه به تاب مطابق ضراب ذ وز شوده در ایون شویره ناموه
ر معاونت پیوهوم هیان مجیرله؛
• ویزا تار و زماده ا تاب بزا چاپ بز ا اس زیین نامه نگارش و ویوزای
ر معاونت پیوهوم هیان مجیرله.
ار ال
• ار ال متن و فایل Word و pdf اثز )نهایم و زماده چاپ( بوه هیوزاه فوزا هوا
مزبرط مطابق زیین نامه ییسیرن یا تگمار و مییمه نوز، به معاونت پیوهوم
ا مان مز م .
چاپ
• ار ال به انتوارات جهت چاپ، ر معاونت پیوهوم ا مان مز م ؛
• چاپ و انتوار، ر انتوارات.
نمودار فرایند اجرایی تبدیل پایان نامه به کتاب

کلیه حقوق این سایت متعلق به انتشارات ندای کارآفرین می باشد