اخذ مجوز چاپ کتاب, اخذ مجوز کتاب, اخذ مجوز کتاب ارزان, استخراج کتاب, استخراج کتاب از پايان نامه, استخراج و چاپ کتاب, پخت غذا و دسر با کربوهیدرات پایین, تبديل پايان نامه به کتاب,تبدیل پایان نامه به کتاب, تبدیل پروژه به کتاب, تبدیل تز به کتاب, چاپ ارزان کتاب, چاپ دیجیتال کتاب, چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود, چاپ سریع کتاب, چاپ کتاب انگلیسی, چاپ کتاب دانشگاهی,چاپ کتاب دیجیتال, چاپ کتاب رمان, چاپ کتاب سریع, چاپ کتاب شعر, چاپ کتاب فوری, چاپ کتاب کودک, خبر دکترا, خبر های دکتری, خدمات چاپ کتاب, دریافت شابک, دریافت فیپا, دریافت مجوز کتاب,قیمت چاپ کتاب, مراحل چاپ کتاب, هزینه چاپ کتاب شعر, هزینه های چاپ کتاب, هزینه ی چاپ کتاب

در سال های اخير در بيشتر کشورهای پيشرفته فشار اجتماعی بر تصویر بدنی به
ميزان قابل توجهی در ارتباط با وزن و شکل بدن مطرح است و برای بسياری از زنان
یك بدن ایده آل و زیبا مطابق با معيارهای اجتماعی روز، داشتن بدنی لاغر یا کمتر
عضلانی است در حالی که برای مردان داشتن بدنی با ماهيچه های بزرگتر ایده آل
محسوب میشود )پکوراری، گراماگليا و گارزارو 0 4104 (. پژوهش اسدی، صالحی، ،
صدوقی و افخم ابراهيمی ) 0314 ( حاکی از نقش معنادار نگرش به ظاهر بدنی با
مراجعه به کلينيكهای جراحی زیبایی می باشد. تصویر بدنی به ارتباط شخصی فرد
با بدنش به خصوص باورها، افکار، ادراکات، احساسات و فعاليت های فرد که با ظاهر
فيزیکی او ارتباط دارد مربوط میشود )شری و ورایند 4 4101 (. هر کسی تصور و ،
دیدگاه خاصی نسبت به ظاهر بيرونی خود دارد که آن را با توجه به تجربيات بيرونی
و درونی از جمله واکنش والدین، بزرگ ترها، همسالان و به خصوص جنس مخالف
ناميده می شود » تصویر بدنی « کسب و تعدیل می کند. این تصور که در روانشناسی
عامل مهمی است که در بسياری از تعاملات روزمره و حتی سلامت روان ما نقش
دارد) شری و ورایند 3 .)4101 ،
در خلال زندگی، افراد در هر سنی روی ابعاد خاص و متفاوتی از وجود خود سرمایه
گذاری کرده و بر مبنای ميزان اهميتی که برای این ابعاد قایل می شوند، ارزیابی
دیگران را نيز در این جنبه ها مهم تلقی می کنند. در سن نوجوانی یکی از جنبه
های مهم شکل دهنده هویت و عزت نفس افراد ظاهر جسمانی و تصویر بدنی است
)محمدی و سجادی نژاد، 0386 (. در این خصوص بروزکوسکی و بایر 2 4111 ( اظهار (
کرده اند که تغييرات جسمی، شناختی و اجتماعی ایجاد شده در این دوران، نگرانی
درباره جذابيت جسمانی و عدم اطمينان راجع به ارتباطات اجتماعی، سبب می شود
1 Pecorari, Gramaglia & Garzaro
2 Sherry, & Vriend
3 Sherry, & Vriend
4 Brozekowski & Bayer
12
که نوجوان به شدت نگران چگونگی ارزیابی دیگران از ساختار جسمانی خود می
شود. در این بين، نتيجه تحقيقات بلاورز، لکستون، گاردی، اوکيپينيتی و
داو 0 4113 (، نشان داده عوامل متعددی مثل ارزش های اجتماعی فرهنگی، مقایسه – (
های اجتماعی، تاکيد جامعه بر جذابيت ظاهری و تجارب منفی در تعامل با همسالان
این گونه نگرانی ها تشدید می کنند و به تداوم آن کمك می کند. در این خصوص
کش )محمدی و سجادی نژاد، 0386 (، ذکر می کنند، زمانی که بافت فرهنگی
جامعه بر ارزشمندی جذابيت ظاهری به خصوص برای زنان تاکيد نماید، به تدریج
زمينه نگرانی را جع به تصویر بدنی فراهم می شود. وقتی که فرد تجربه ارزیابی
منفی یا مسخره شدن توسط دیگران داشته باشد، یك تصویر بدنی منفی در او شکل
می گيرد که همانند یك طرح واره عمل می کند. رویداد های برانگيزاننده خاص
مانند موقعيت هایی که فرد مجبور است بدن خود را در معرض دید دیگران قرار
دهد، این گونه طرح واره ها را فعال می سازد. این مسئله به نوبهُ خود سبب مراقبت
مفرط، تفسير منفی رفتار دیگران، رفتار اجتنابی، تلاش برای پوشانيدن و مخفی
کردن بدن خود، اطمينان جویی و اعمال جبرای می شود. این گونه رفتار ها زمينه
ایجاد تجارب شناختی و عاطفی منفی دربارهُ بد شکلی بدن و نگرانی در این مورد را
فراهم می کند. این مساُله سبب تداوم و وخيم تر شدن نگرانی شده و شرایط شکل
گيری اختلال روانی را فراهم می آورد و در نتيجه تاثيرات نامطلوبی بر جنبه های
.) مختلف زندگی فرد می گذارد)محمدی و سجادی نژاد، 0386
نگرانی شدید از ارزیابی منفی توسط دیگران، منجر به نارضایتی از تصویر بدنی شده
و شخص را با دو سوُال اصلی به چالش می کشد:
-0 آیا ارزش من در جهان زیر تاُثير ظاهر جسمانی من است
-4 آیا ظاهر من غير قابل قبول است )گيلبرت و می یر 4 4111 (. تداوم این ،
نارضایتی نيز منجر به افسردگی، اضطراب اجتماعی )فردا و گيمز 3 4112 ؛ به ،
1 Blowers, Loxton, Grady, Occhipiniti & Dawe
2 Gilbert & Meyer
3 Freda, and Gamze
13
نقل از محمدی و سجادی نژاد، 0386 ( و پایين آمدن عزت نفس )مارخام،
تامپسون و بلوینگ 0 4111 ( می گردد. ،
در این گونه شرایط، پایين آمدن عزت نفس نوجوان سبب تشدید اضطراب می شود.
نوجوانی که عزت نفسی پایينی دارد، کمتر به خود متکی بوده و مدام در جستجوی
تایيد دیگران است و در بخشی از این تایيد نيز ارزیابی دیگران از ظاهر خود را مد
نظر قرار می دهد. این حساسيت، اضطراب وی را بالا برده و در موارد شدیدتر
نارضایتی از تصویر بدنی و ظاهر جسمانی می تواند پيش زمينه اختلال های خوردن
.) یا اختلال بد شکلی بدنی باشد )محمدی و سجادی نژاد، 0386
راهکارهای درمانی که برای اختلالات بدریخت انگاری پيشنهاد می شوند زیاد
هستند. موثرترین راه درمان بدریخت انگاری بدن درمان دارویی با داروهای ضد
اضطراب و روان درمانی بخصوص رفتار درمانی شناختی ) CBT ( است. از آنجا که
مشکل این افراد پایه روانشناختی دارد هرگونه عمل جراحی قطعاً بی اثر خواهد بود و
باز هم فرد از خودش راضی نخواهد شد. درمان این اختلال توسط متخصص
روانشناسی بالينی صورت می گيرد. در درمان روی عزت نفس، باورهای ناکارامد و
طرحواره های مراجع که در گذشته شکل گرفته اند و همچنين ریشه آن کار می
شود. علاوه بر آن دارودرمانی نيز که توسط روانپزشك صورت می گيرد کمك کننده
خواهد بود. در حقيقت درمان این افراد از طریق عمل های جراحی تقریبا غيرممکن
است موضعی که باید عمل جراحی شود طرز فکر و باور ذهنی آن هاست! این افراد
بهتر است روی ترس های خود کار کنند.
رویکرد دیگری که برای درمان این اختلال استفاده می شود و در این کتاب مورد
بررسی قرار می گيرد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که به اختصار ACT خوانده
می شود است که در سال 0186 توسط هایز ایجاد شد. این رویکرد یك رفتار درمانی
موج سوم است که آشکارا این رویکرد، تغيير افکار و احساسات را به جای تغيير شکل
محتوا یا فراوانی آنها می پذیرد )ولز و مك کراکن 4 .)4104 ، ACT شش فرآیند
مرکزی دارد که منجر به انعطاف پذیری روان شناختی می شود. این شش فرآیند
1 Markham, Thompson, and Blowing
2 Vowles & McCracken
14
عبارتند از: پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمينه، ارتباط با زمان حال، ارزش ها و
عمل متعهد )هایز و استروشال 0 4101 (. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از ،
الگوهای بسط یافته اخير است که فرآیندهای درمانی کليدی آن از درمان شناختی-
رفتاری سنتی متفاوت است. اصول زیر بنایی آن شامل: 0. پذیرش، یا تمایل به تجربه
درد و یا دیگر رویدادهای آشفته کننده بدون اقدام به مهار آن ها 4. عمل مبتنی بر
ارزش یا تعهد توام با تمایل به عمل به عنوان اهداف معنی دار شخصی بيش از حذف
تجارب ناخواسته در تعامل با دیگر وابستگی های غير کلامی به شيوه ای که منجر به
کارکرد سالم شود. این روش شامل تجربيات و تمرینات مبتنی بر مواجهه، استعاره
های زبانی و روش هایی چون آرامش ذهنی است )هایس، ویلسون، گيفورد و
استروشال 4 .)