تبدیل پایان نامه به کتاب

عنوان:

بررسی نظریات وآثار پائولوکوئیکو در ارتباط با جنبش های نوپدید دینی

نویسنده:

نادره استوار


فهرست:
آيا نشنيده ايد…                                                   3

مقدمه                                                              4 

معرفی                                                             5 

مبانی فکری پائولو کوئیلو                                       7 

سخن آخر                                                        22 

عناوین افتخاری وجوایز دریافتی  کوئیلو                     31 

فهرست منابع ومآخذ                                        34-37

آیا نشنیده اید حکایت آن مرد دیوانه ای را که در روز روشن

فانوسی بر افروخت به میان بازار شتافت

وپی درپی بانگ برآورد در جستجو ی خدایم .

( اورا تمسخر کردند وخندیدند)

مرد دیوانه به میانشان پرید وبانگ زد : خدا کجاست ؟

من به شما خواهم گفت . ما اورا کشته ایم

شما ومن همگی قاتلان اوییم

“کتاب دانش شاد نوشتۀ نیچه”

 

 

  

مقدمه

جنبش های نوپدید دینی معضل این عصروزمانه بخصوص در کشورهایی مانند ایران است که ریشۀ مذهب سنتی درآن قوی است. ایران کشورپرچمدارشعیه است همان طوری که واتیکان پرچمدار مسیحیت خصوصا کاتولیک است.

درجاهایی این چنین  اندیشه ها وفرقه های نفوذی بسیاراست. اگرچه جنبش های نوپدید را انعکاس این زمان ومحصولات مدرنیتۀ آن میدانند باید ذکرنمود که در کشورهائی که دغدغه مذهب در آن ها کمتراست و مذهب یک سکولار به شمار می رود درگیری هایی این چنین کم رنگ تر از کشورهائی است که نقش مذهب در آنها برجسته تروپرچمدار مذهب میباشند.

در ایران گذراز مذهب سنتی که شاید یکی از نمادهای آن چادرو پیچه بود به مذهب مدرن رضاشاهی وکشف حجاب بدون میانبر زمانی وناگهانی صورت گرفت همانطوری که انقلاب اسلامی وتغییرشکل مجدد که تحت لوای مذهب صورت گرفت نیز ناگهانی و بدون میانبر زمانی بود . ناگاه از آن جامعه باز و بی بند و بار به جامعه ای که یکی از نمادهای آن حجاب بود وبه نوعی جامعه ای بسته بود عبور کردیم .

در این شرایط طغیان علیه آنچه بناگاه با آن روبرو شده بودیم به طغیان علیه موجد آن یا پرچم آن تبدیل شد وموج شدیدبیاعتقادی در میان حضوصا جوان ها رواج یافت.

دراین دوران تیرگی وبنهفتگی طغیان بودکه قارچ هائی سمی چون جنبش های  نوپدید دینی در این کشور ظهورکردند وبلافاصله رشد یافتند. به عنوان نمونه ای از این روند پائولوکوئیلو را باراهنمائی استاد ارجمند آقای دکترحمیدیه به عنوان موضوع تحقیق انتخاب کردم باشد که تاحدی حق مطلب اداشود .

معرفی

پائولوکوئیلو رمان نویس برزیلی (متولد27 اوت1947) است. آثاراوپرخواننده ترین کتب در طی دو دهۀ اخیر بوده است.بنابر آماری که ازسوی برخی مراکز انتشاراتی غرب ارائه شده انتشارآثارکوئیلو پس ازکتاب مقدس بیشترین هزینه وسرمایه را در دنیا به خود اختصاص داده وبه همین دلیل از گسترده ترین چاپ وتوزیع جهانی برخوردار بوده است.

اولین کتاب اوخاطرات یک مغ یا زیارت است که درسال 1987 نشر یافت ودومین کتاب ، کیمیاگراست که به گفتۀ خود اودرسال 1988 درچهل روزنوشته شد. توفیق این کتاب پائولو رابه چهره ای جهانی تبدیل کرد.کیمیاگردر سال 1376 پرفروش ترین کتاب در ایران شد.درآمریکا وفرانسه وایتالیا هم فروش بی نظیری داشت. این کتاب پنج سال در فرانسه پرفروش ترین کتاب بودورکوردفروش تمام کتب تاریخرا نیز دربرزیل شکست. کیمیاگرتوسط دانشگاه شیگاگو به عنوان کتاب درسی معرفی میشودو آنرا جهت ازدیاد بصیرت شخصی مفید دانسته اند همچنین در مدارس آرژانتین ،فرانسه ،ایتالیا پرتغال ، برزیل ، تایوان و اسپانیا نیز به عنوان کتاب درسی معرفی شد.

بیشاز100 میلیون جلدآثارکوئیلودر بیش از 150 کشور جهان فروخته شده و به 71 زبان زندۀ دنیا ترجمه شده است. وی درسفرهایی که برای معرفی کتبش به کشورهایگوناگون داشت با استقبال بی نظیری روبرو می شد از آن جمله سفراوبه روسیه است اودرسال 2002 به روسیه رفت و چهار کتاب اوهمزمان درفهرست کتب پرفروش قرارگرفت.کتابهای دوشیزه پریم و شیطان ، کیمیاگر، راهنمای رزم آور نوروکوه پنجم درمدت دوهفته بیش از 250000 نسخه از کتاب های اودر روسیه به فروش رفت.مدیر کتابفروشی ام.و.کا اعلام کرد هرگزاین همه آدم را ندیده بودیم که برای امضا گرفتن از یک نویسنده جمع شده باشند.ماقبلا مراسم امضای کتاب برای بوریس یلتسین، گورباچف وحتی پوتیمن برگزارکرده بودیم اما با اینهمه استقبال مواجه نشده بود.

در نمایشگاه بزرگ کتاب پاریس در سال 1998 پائولو هفت ساعت تمام مشغول امضا کردن کتابهایش بود. در آلمان به مدت 6 سال ، کیمیاگردر فهرست کتاب های پرفروش نشریه اشپیگل بود.

اوجوایزمتعددی از کشورهای مختلف دنیا دریافت کرده وبیش از سی (30) عنوان کتاب چاپ نموده است.در مورد جوایزش در پایان مبحث سخن خواهیم گفت در اینجا به این بسنده میکنیم که نویسنده ای چنین موفق در سطح جهانی برای چه مطرح شد ؟

اوغالباً در یک سبک مشض می نویسدیعنی داستان هایش را درلفاف عرفانی عرضه میکند وعقایدش را درضمن داستان هایش ، آنچه که اورا جهانی کرده است سبک نگارش اوست زیرا منتقدین برزیل اورا نویسندۀ متوسطی میدانند . پس ، این عقاید اوست که دراین زمان در جهان مطرح وشهرت جهانی برای او به بارآورده است . درحقیقت در زمانی که دربستر رشدمدرنیته ، ادیان وعرفان های نوظهوری را که مشاهده می کنیم پدیدآمده اند. کوئیلو که مبلغ این نوع عرفان است ونوشته های اومطرح ودرصدرپرفروش ترین قرارمیگیرند.درحقیقت متاعی که اودرلفافۀ داستان به دنیا عرضه میکند دین وخدایی دیگراست.