اخذ مجوز چاپ کتاب, اخذ مجوز کتاب, اخذ مجوز کتاب ارزان, استخراج کتاب, استخراج کتاب از پايان نامه, استخراج و چاپ کتاب, پخت غذا و دسر با کربوهیدرات پایین, تبديل پايان نامه به کتاب,تبدیل پایان نامه به کتاب, تبدیل پروژه به کتاب, تبدیل تز به کتاب, چاپ ارزان کتاب, چاپ دیجیتال کتاب, چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود, چاپ سریع کتاب, چاپ کتاب انگلیسی, چاپ کتاب دانشگاهی,چاپ کتاب دیجیتال, چاپ کتاب رمان, چاپ کتاب سریع, چاپ کتاب شعر, چاپ کتاب فوری, چاپ کتاب کودک, خبر دکترا, خبر های دکتری, خدمات چاپ کتاب, دریافت شابک, دریافت فیپا, دریافت مجوز کتاب,قیمت چاپ کتاب, مراحل چاپ کتاب, هزینه چاپ کتاب شعر, هزینه های چاپ کتاب, هزینه ی چاپ کتاب

اخذ مجوز چاپ کتاب, اخذ مجوز کتاب, اخذ مجوز کتاب ارزان, استخراج کتاب, استخراج کتاب از پايان نامه, استخراج و چاپ کتاب, پخت غذا و دسر با کربوهیدرات پایین, تبديل پايان نامه به کتاب,تبدیل پایان نامه به کتاب, تبدیل پروژه به کتاب, تبدیل تز به کتاب, چاپ ارزان کتاب, چاپ دیجیتال کتاب, چاپ دیجیتال کتاب با تیراژ محدود, چاپ سریع کتاب, چاپ کتاب انگلیسی, چاپ کتاب دانشگاهی,چاپ کتاب دیجیتال, چاپ کتاب رمان, چاپ کتاب سریع, چاپ کتاب شعر, چاپ کتاب فوری, چاپ کتاب کودک, خبر دکترا, خبر های دکتری, خدمات چاپ کتاب, دریافت شابک, دریافت فیپا, دریافت مجوز کتاب,قیمت چاپ کتاب, مراحل چاپ کتاب, هزینه چاپ کتاب شعر, هزینه های چاپ کتاب, هزینه ی چاپ کتاب

بدریخت انگاری
در روان شناسی اختلال بدریخت انگاری بدن 0 ، اختلالی است که مهم ترین تظاهر آن
اشتغال ذهنی مفرط به وجود نقصی خيالی یا بزرگ نمایی شده در ظاهر است)بيکر و
گرینگارت 4 4111 (. این اختلال به خوبی مفهوم نشده است تا حدودی شاید به این ،
دليل که چنين بيمارانی احتمال دارد بيشتر از روان پزشکان، به متخصصين پوست،
داخلی یا جراحان پلاستيك مراجعه کنند)بجورسن 3 و همکاران، 4103 (. این نقص ها
یا خيالی هستند یا در صورت وجود بسيار جزیی و بی اهميت اند به طوری که فرد به
صورت افراطی از آن رنج می برد)سراجی خرم و زادحسن، 0311 (. این اختلال یکی از
زیررده های اختلالات روان تنی در راهنمای اختلالات روانی است. شایع ترین
نگرانی های این افراد عبارت است از نگرانی در مورد سایز بدن، بد شکلی بدن، قد،
سينه ها، مو و عضلات. بدشکلی بدن یا مشغوليت ذهنی با یك نقص خيالی در ظاهر
شخص مشخص می شود و این نگرانی به وضوح اغراق آميز است)ضيغمی محمدی و
.) مژده، 0310
شخص وقت زیادی را جلوی آینه میگذراند، خصوصيات ظاهری خود را با دیگران
مقایسه می کند، سعی می کند قسمت های باز بدن را که احساس می کند نقص
دارد، استتار کند و در صدد جلب اطمينان از دیگران در مورد ظاهر خود است
)کاپلان و سادوك 2 0314 (. این افراد اغلب از صميميت با دیگران و موقعيت های ،
متفاوت اجتماعی دوری می کنند. در این زمينه شخص از نظر رضایت از خود و
تصویر بدن تفاوتهای کمی و کيفی با دیگران دارد )ویل 1 .)4104 ،
بيماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی هر روز ساعت های زیادی را صرف تفکر
درباره نقص ادراك شده شان می کنند و اغلب درگير رفتارهای تکرار شونده و وقت
1 body-dysmorphic disorder
2 Baker, Gringart
3 Bjornsson
4 Kaplan and Sadoc
5 Veale
16
گير نظير مقایسه کردن، چك کردن در 3 آینه، استتار یا مراقبت افراطی یا جستجوی
اطمينان مجدد هستند. بيماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی نسبت به افراد بدون
اختلال به طور معنی داری تاریخچه بيشتری از جراحی زیبایی را گزارش کردند
)فيليپس، منراد و فای 0 4111 (. در نهایت اینکه این جراحی ها به منظور افزایش ،
رضایت افراد از ظاهرشان صورت گرفته است و احتمالا در بسياری موارد برای افزایش
،) اعتماد به نفس بوده است، چنانکه پژوهش خرمالی، هاشمی و شيخ غلامی ) 0312
نشان داد که یکی از دلایل مراجعه به کلينيكهای زیبایی، پایين بودن اعتماد به
نفس در مراجعان میباشد.
تشخیص اختلال بدشکلی بدن
منشا بدریخت انگاری زمينه روانی دارد، حتی در صورت انجام اعمال جراحی زیبایی
موفقيت آميز هم این گروه از افراد از نتيجه عمل راضی نخواهند بود و تصویر
نازیبایی از چهره خود تصور می کنند)کلينز 4 و همکاران، 4102 (. پنهان کاری و
خجالتی که معمولاً همراه اختلال بدشکلی بدن ایجاد می شود، تشخيص آن را دشوار
می کند. اکثر متخصصين توافق دارند که موارد بسياری از این اختلال، تشخيص داده
نمی شوند)دلينسکی و ویلسون 3 4101 (. افراد مبتلا به آن معمولاً خجالت کشيده و ،
تمایلی به صحبت کردن در این رابطه با پزشك خود را ندارند. یك علامت هشدار
برای پزشکان زمانی است که بيماران به طور مداوم در رابطه به حراحی پلاستيك
) برای یك نقص خاص در بدنشان پرس و جو می کنند)مير و فولادیان، 0311 .
در تشخيص اختلال بدشکلی بدن، پزشك ارزیابی خود را با بررسی کامل تاریخچه و
سابقه فرد و معاینات پزشکی شروع می کند. اگر به اختلال بدشکلی بدن مظنون
شود، ممکن است فرد را به یك روانشناس یا متخصصی که به طور خاص برای
تشخيص و درمان بيماری های ذهنی و روانی آموزش دیده اند معرفی می کند.
مشاور روانشناس بر اساس ارزیابی های خود از رفتار، گرایشات و علائم فرد، مشکل را
) تشخيص می دهد)ميرزایی فيض آبادی و همکاران، 0312 . اگر خانواده بيمار زود
1 Phillips, Menard, Fay
2 Collins
3 Delinsky, Wilson
17
متوجه بيماری او شوند می توانند از افت عملکردش جلوگيری کنند. آنها باید تا آنجا
که می توانند اطمينان بخشی کنند و اگر متوجه شدند با یك جراحی پلاستيك
رضایت فرد جلب نمی شود، باید احتمال وجود این اختلال را بدهند. خود بيمار هم
اگر در مراحل اوليه باشد و احساس کند این فکر بيمارگونه است و آن نقصی که
دل نگرانش است به نظر بقيه به آن شدت نيست، باید از تکنيك هایی مانند پرت
کردن حواس استفاده کند یا توجهش را متمرکز موضوع دیگری کند و شرایط
اضطراب آور را کاهش دهد. این تکنيك ها کمك های اوليه ای است که تنها به افرادی
) کمك می کند که می دانند فکرشان بيمارگونه است)مشمول، 0316 .
اختلال بدریخت انگاری بدن به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است زیرا این بيماران
بيشتر به متخصصين پوست، داخلی یا جراحان پلاستيك مراجعه می کنند تا
روانشناسان. داده های موجود حاکی از آن است که شایع ترین سن شروع بين 01 و
31 سالگی است و زنان را تا حدودی بيش از مردان گرفتار می کند. این اختلال به
.) طور شایعی همراه با دیگر اختلالات روانی دیده می شود)مجلل و همکاران، 0313
علت اختلال بدریخت انگاری بدن معلوم نيست. مفاهيم قالبی مربوط به زیبایی که
در برخی خانواده ها و فرهنگ ها مورد تاکيد است می تواند اثرات چشمگيری بر این
بيماران بگذارد. در الگوهای روان پویشی، اختلال بدریخت انگاری بدن بازتابی از جا
به جایی تعارض جنسی یا هيجانی با بخش نا مربوطی از بدن می شود. چنين
ارتباطی از طریق مکانيزم های دفاعی واپس زنی، تجزیه، تحریف، نمادسازی و
فرافکنی صورت می گيرد)کش 0 .) و همکاران، 4112
اثرات این بيماری بر زندگی بيمار می تواند چشمگير باشد. تقریبا همه ی بيماران
مبتلا از رویارویی اجتماعی و شغلی دوری می جویند. تا یك سوم بيماران خانه
نشين می شوند زیرا نگرانند که به خاطر نقایص ادعایی مسخره شوند و تا یك پنجم
آنها اقدام به خودکشی می کنند)محمدی و سجادی نژاد، 0386 (. اختلال بدریخت
انگاری بدن معمولا در نوجوانی شروع می شود، هرچند در سنين بالاتر و به دنبال
نارضایتی طول کشيده ی فرد از بدن خود نيز ممکن است شروع شود. شروع اختلال
1 Cash
18
ممکن است تدریجی یا ناگهانی باشد. این اختلال معمولا سيری نوسان دار و طولانی
دارد و دوره های بدون علامت در سير آن ناچيز است)بروزکواسکی و بایر 0 .)4111 ،
آن بخشی از بدن که کانون دغدغه های بيمار است ممکن است با گذشت زمان
تغيير کند یا ثابت بماند. ممکن است بدریخت انگاری با اختلالات اضطرابی و اختلال
افسردگی همراه شود و بيمار حتی برخی از صفات اختلالات شخصيت وسواسی،
جبری، اسکيزوئيد و خودشيفته را نيز از خود بروز دهد. این بيماران اعمال جراحی
متفاوتی از جمله از بين بردن غبغب، چين و چروك، پف کردگی یا فرورفتگی های
صورت، رینوپلاستی، همچنين افزایش یا کاهش حجم سينه ها را تجربه می کنند؛
چراکه معمولا باورهای این بيماران درباره وضع ظاهری و چهره با انتظارات غيرواقع
بينانه ای از ميزان تصحيح نقایص آن ها به وسيله جراحی همراه است)مجلل و