جریان فرآیند خدمات

تبدیل پایان نامه به کتاب

جریان فرآیند خدمات:

محتوای خام: پایان نامه، پروژه های تحقیقاتی، پروژه های درسی و دانشجویی، جزوات دانشگاهی و درسی، تالیف، ترجمه، تجربیات، دلنوشته ها، خاطرات و …

آماده سازی: داوری علمی اولیه، ویرایش ساختاری پایان نامه و تحقیقات، ویرایش علمی، ادبی و تایپی در صورت تمایل نویسنده، صفحه آرایی، طراحی جلد

 اخذ مجوز نشر: تخصیص شابک (کد ثبت بین المللی کتاب)، اخذ فیپا (فهرست نویسی کتابخانه ملی)، اخذ مجوز نشر چاپ اول کتاب به تیراژ هزار جلد، اعلام وصول کتاب در مبادی ذیربط

چاپ: به تعداد دلخواه، با کیفیت دلخواه