تبدیل پایان نامه به کتاب

انتشارات، ترجمه، پایان نامه، تالیف کتاب، چاپ کتاب

عنوان:

هزار سال تجربه در 50 نكته
مديريت كلاسداري درس تربيت بدني

نویسنده:

محمد ابراهيم رزاقي

معلم، آن شمع سوزان، پرتو نورش، دلها را به لرزه در
مي آورد و موجب رشد افرادي ميگردد كه ارتقاء يك كشور
را ميسازند . يكي از وظايف شايسته معلمين در مدارس
مديريت رفتار است . اداره كردن رفتار شامل دانشسازي،
نگرشسازي و رفتارسازي در دانشآموزان است. دانشسازي،
آموزش رفتار مناسب در دانش آموزان، نگرشسازي، همان
ثبات رفتار در آينده كه به رفتارسازي ختم ميگردد است.
بدون شك براي يك معلم در بدو ورود به عرصه كاريش، اين
دانش به همراه تجربه معلمي است كه او را در اهدافش ياري
ميكند و كسب تجربه به خودي خود در عرصه كاري او
بسيار حائز اهميت بوده و دست يافتن به آن مشكل است.
پس از كسب دانش، حفظ دانش و ايجاد نگرش در انتقال
دانش مطرح بوده كه به مديريت رفتار و رفتار سازي كمك
ميكند؛ اگر انتقال دانش صورت نگيرد…

فهرست مطالب
پيشگفتار مولف …………………………………………………. 11
شناخت از دانش آموز ………………………………………… 15
درس اول. روز اول در كلاس ……………………………………….. 16
درس دوم. آشنا شدن با نام دانش آموزان. …………………… 18
درس سوم. آگاهي از علايق دانش آموزان …………………… 20
درس چهارم. كاربرد ورزش در دستيابي دانش آموز به
اهداف زندگي اش ……………………………………………………….. 22
درس پنجم. بالاتر بردن اهميت كار دانش آموز. ………….. 23
درس ششم. شخصيت دانش آموزان را حفظ كنيد.. ……. 25
درس هفتم. دانش آموزان استاد روانشناسي اند.. ………… 26
درس هشتم. طنز ………………………………………………………… 27
درس نهم. دوست يا دشمن؟ ………………………………………. 29
درس دهم. نقش ادب. …………………………………………………. 30
درس يازدهم. تنوع اما برابري ……………………………………… 32
درس دوازدهم. خطاي ادراكي …………………………………….. 33
درس سيزدهم. فرهنگ. ………………………………………………. 34
1000 سال تجربه در 50 نكته  8
چگونه در شرايط بحراني آرامش خود را حفظ كنيم؟
35 ……………………………………………………………………….
درس چهاردهم. كليدي به نام آرامش. ………………………… 36
درس پانزدهم. ديگر فرياد نزنيد. …………………………………. 37
درس شانزدهم. مشاجره و بحث در كلاس ممنوع ………. 39
درس هفدهم. نابينا و ناشنواي مصلحتي …………………….. 40
درس هيجدهم. قواعدي براي كساني كه دير به سر كلاس
حاضر مي شوند. ………………………………………………………….. 41
درس نوزدهم. بعد از يك جلسه ناخوشايند. ………………… 43
درس بيستم. چگونه افرادي كه رفتار ناخوشايند را داشته
اند، به كلاس بر گردانيم. …………………………………………….. 44
درس بيست و يكم. قوانيني براي كساني كه سر كلاس
شما خوراكي مي خورند.. …………………………………………….. 45
درس بيستم و دوم. منحرف كن و مديريت كن…………… 46
درس بيست و سوم. سخن گفتن در مورد ساير معلم ها 47
درس بيست و چهارم. هديه دادن دانش آموزان به شما. 48
درس بيست و پنجم. تقويت و تكرار ……………………………. 49
9  فهرست مطالب
درس بيست و ششم. تنبيه …………………………………………. 50
درس بيست و هفتم. يادگيري از ناكامي ها ………………… 51
انگيزه دادن به دانش آموز …………………………………. 53
درس بيست و هشتم. تشويق دانش آموز در آغاز هر جلسه
54 …………………………………………………………………………………….
درس بيست و نهم. شكايت يا تشويق. …………………………. 56
درس سي ام. بهترينِ امروز. …………………………………………. 57
درس سي و يكم. دست دادن به دانش آموزان ……………. 59
درس سي و دوم. گزينش گري حرفه اي دانش آموزان . 60
درس سي و سوم. موزيك و ورزش. ……………………………… 61
درس سي و چهارم. دستورالعمل هاي مثبت ………………. 62
درس سي و پنجم. يكنواخت نباشيد. ………………………….. 63
درس سي و ششم. هم سن دانش آموزانتان بشويد. ……. 64
درس سي و هفتم. دانش آموزنتان را باور كنيد.. …………. 65
1000 سال تجربه در 50 نكته  10
مسائل رايج شغلي …………………………………………….. 67
درس سي و هشتم. بهداشت و ورزش …………………………. 68
درس سي و نهم. كار گروهي. ………………………………………. 69
درس چهلم. تهيه گزارش كار ……………………………………… 70
درس چهل و يكم. دانش نظري ورزش ……………………….. 71
درس چهل و دوم. زمان استراحت ………………………………. 72
درس چهل و سوم. آموزش دروس با ورزش. ……………….. 73
درس چهل و چهارم. روي حرفتان باقي بمانيد. ………….. 74
درس چهل و پنجم. آسيب ورزشي. …………………………….. 75
درس چهل و ششم. تعيين هميار معلم ………………………. 76
درس چهل و هفتم. تنها ماندن با يك دانش آموز. ………. 77
درس چهل و هشتم. كمك گرفتن ……………………………… 78
درس چهل و نهم. مرور آموزش هاي قبل …………………… 79
درس پنجاهم. ثبت تجارب …………………………………………. 80
پيشگفتار مولف
معلم، آن شمع سوزان، پرتو نورش، دلها را به لرزه در
مي آورد و موجب رشد افرادي ميگردد كه ارتقاء يك كشور
را ميسازند . يكي از وظايف شايسته معلمين در مدارس
مديريت رفتار است . اداره كردن رفتار شامل دانشسازي،
نگرشسازي و رفتارسازي در دانشآموزان است. دانشسازي،
آموزش رفتار مناسب در دانش آموزان، نگرشسازي، همان
ثبات رفتار در آينده كه به رفتارسازي ختم ميگردد است.
بدون شك براي يك معلم در بدو ورود به عرصه كاريش، اين
دانش به همراه تجربه معلمي است كه او را در اهدافش ياري
ميكند و كسب تجربه به خودي خود در عرصه كاري او
بسيار حائز اهميت بوده و دست يافتن به آن مشكل است.
پس از كسب دانش، حفظ دانش و ايجاد نگرش در انتقال
دانش مطرح بوده كه به مديريت رفتار و رفتار سازي كمك
ميكند؛ اگر انتقال دانش صورت نگيرد و تجاربي منتقل
نشود، چراغ آموزش، روزي خاموش ميشود و ديگر كسي از
اين چراغ بهرهاي نميبرد؛ براي اين منظور بهترين دانش،
بهرهگيري از تجارب معلمان پر فروغ و با سابقه بوده كه
1000 سال تجربه در 50 نكته  12
معلمان تازه وارد به شدت به تجارب آنها نياز دارند. از اين
منظر سعي شد تا در جهت ثبت تجارب معلمان با تجربه در
راستاي مديريت رفتار كلاس تربيت بدني اقدام شود. كتاب
حاضر جمع آوري تجارب معلماني است كه خود را وقف اين
مرز و بوم و آيندگان كشور عزيزمان كردند. بدين امر، كتاب
حاضر، تحت عنوان ” 1000 سال تجربه در 50 نكته ضروري
مديريت كلاس داري درس تربيت بدني” با استفاده از شيوه
جمعآوري اطلاعات (مصاحبه) در گروه معلمان و فرهيختگان
ورزش، علم و ادب در طي سالها تجربه در امر كلاسداري
تربيت بدني تهيه شده و بدين ترتيب بدست آمده است.
پس از تهيه ليستي از معلمان با تجربه، اقدام به 
مصاحبه با اين افراد شد و بيش از 100 نوع از مشكلات
رفتاري مطرح و پيشنهادات ويژه از معلمان بدست
آمد كه در جمعبندي به نظر رسيد كه در 50 درس
ضروري قابل تدوين است و قابليت استفاده تخصصي
در مقطع ابتدايي را دارا ميباشد.
13  پيشگفتار
قبل از ارائه اين كتاب، دروس ارائه شده به صورت 
آزمايشي در اختيار چندين صاحبنظر و معلم قرار
داده شد و اصلاحاتي در دروس صورت گرفت و مورد
تأييد قرار گرفت و در آخر سعي شد تا سه عنصر مفيد
نويسي، كوتاه نويسي و كاربردي نويسي را در ارائه هر
درس بيان كرد تا خواننده راحتتر به كاربرد مباحث
در مدارس خود اقدام نمايد.
اين مورد نبايد فراموش گردد كه كتاب حاضر كاملاً بر
مبناي تجربه به دست آمده است، شايد برخي دروس از اين
منظر با روشهاي تدوين شده علمي تفاوت داشته باشد. در
ادام ه بايد ا ز تما م كساني ك ه عمر خو د ر ا وقف آموزش و
پرورش كرده و تجارب خود را در اختيار بنده قرار دادهاند
سپاسگزاري نمايم و دست يكايك آنها را بوسه زنم كه همين
معلمان به من ياد دادند و من در نقش معلم به فرزندان اين
خاك ياد ميدهم.
خدايا چنان كن سرانجام كار تو خشنود باشي و ما رستگار
ياعلي مدد

شناخت از دانشآموز
درس اول. روز اول در كلاس
شاي د بتوا ن اي ن گون ه آغا ز كر د ك ه مهمتري ن رو ز در
مديريت كلاسداري روز اول است. د ر رو ز او ل وقتي شما
وارد كلاس ميشويد دانشآموزان با تمام حواس شما را
ارزيابي ميكنند و به دنبال شواهدي براي شناخت شما مي-
گردند. آنها از خود سوال ميكنند كه آيا او فردي قانونمند
است؟ آيا او فردي مهربان است؟ آيا او با تجربه است؟ و
غيره.
سعي كنيد موارد ذيل را در روز اول به خاطر داشته
باشيد:
با اعتماد به نفس وارد كلاس بشويد و رفتار 
كنيد.
سعي كنيد بهترين لباستان را بپوشيد. 
راست بياستيد و قوز نكنيد. 
با چشمانتان همه كلاس را زير نظر داشته 
باشيد.
17  شناخت از دانش آموز
با زير نظر داشتن كلاس، در همه حال نشان 
دهيد كه از همه حوادث كلاس آگاه هستيد.
سعي كنيد اهداف كلاستان را در طول سال 
تحصيلي به صورت خلاصه به دانشآموزان بگوييد.
قاطع صحبت كنيد. 
با اعتماد به نفس حركت كنيد و در كلاس قدم 
بزنيد.
1000 سال تجربه در 50 نكته  18
درس دوم. آشنا شدن با نام دانشآموزان
شايد با خود بگوييد كه ياد گرفتن نام دانشآموزان
مسألهاي ضروري نبوده و اين امر در مديريت كلاسداري و
رفتار دانشآموزان اثري ندارد . در واقع بايد ذكر كرد اين
مورد بسيار ضروري به نظر ميرسد، در مواقع حساس
تدريس با ذكر نام دانشآموزان اين مسأله اهميت ويژهاي
پيدا ميكند.
*** استفاده از كلمات آقا يا خانم به همراه اسم فرد،
انگيزه يادگيري را در دانشآموزان تقويت ميكند.
براي يادگيري سريع نام دانشآموزان، يك يا همه راههاي
زير را امتحان كنيد:
19  شناخت از دانش آموز
سعي كنيد ليست حضو ر و غياب خود ر ا بر 
مبناي حروف الفبا تنظيم كنيد.
اگر تعداد دانشآموزان شما كم است در 
ابتداي امر ميتوانيد از اعداد استفاده كنيد تا بعداً
بتوانيد اسامي آنها را به خاطر بسپاريد.
به منظور مديريت بهتر كلاس به نظر ميرسد 
از دانشآموزان بخواهي د ت ا ي ك قطع ه عك س به
همرا ه خو د داشت ه باشن د ت ا شم ا آ ن عكس ر ا در
بخش پرونده دانشآموز و ليست حضور و غياب
خود قرار دهيد.
1000 سال تجربه در 50 نكته  20
درس سوم. آگاهي از علايق دانشآموزان
اگر در اين چند سال نگاهي به علايق دانشآموزان خود
بياندازيد متوجه اين نكته ميشويد كه اغلب دانشآموزان به
رشتههاي خاص نظير فوتبال علاقه زيادي دارند، اما براي
من ديگر رشتهها از قبيل ورزشهاي انفرادي محبوبترين
ورزش سالهاي تدريسم بود. يكي از وظايف شما اين است
كه به علايق دانشآموزان احترام بگذاريد و سعي كنيد دانش
آموزان را به رشتههاي ورزشي مرتبط با استعداد آنها جهت
دهيد. ممكن است با عدهاي از دانشآموزان مواجه شويد كه
از لحاظ فيزيكي با رشتههايي هماهنگ باشند كه آشنايي
كاملي با آن رشته ندارند و يكي از وظايف شما ايجاد نگرش
نو و جهتدهي دانشآموز مستعد به اين دسته از رشته هاست.
21  شناخت از دانش آموز
سعي كنيد مجموعهاي از علايق دانشآموزان 
را ثبت كنيد. اين ثبت اطلاعات نه تنها به شما بلكه
به ديگر معلمان سالهاي بعدي نيز كمك ميكند.
به علائق دانشآموزان احترام بگذاريد. 
اين نكته را در نظر داشته باشيد كه با حذف 
رشته مورد علاقه دانشآموز، و تأكيد بر رشته مورد
علاقه خود كمكي به دانش آموز نمي كنيد.
1000 سال تجربه در 50 نكته  22
درس چهارم. كاربرد ورزش در دستيابي دانشآموز به
اهداف زندگياش
يكي از وظايف معلم تربيت بدني اين است كه جايگاه
نقش ورزش را در رسيدن به اهداف زندگي دانشآموزان
روشن سازد.
سعي كنيد نقش ورزش را براي دانشآموزان 
در رسيدن به اهداف زندگي در آينده روشن سازيد.
سعي كنيد در هنگام آموزش مهارتهاي 
ورزشي به اهميت هر يك از مهارتهاي ورزشي و
اهداف مرتبط با زندگي بهتر اشاره كنيد.
23  شناخت از دانش آموز
درس پنجم. بالاتر بردن اهميت كار دانشآموز
در مواقعي ديده شده كه بعضي از دانشآموزان از اعتماد
به نفس پاييني برخوردار هستند و توجه كمي به ارزش كار
خود دارند. به همين دليل، براي تلاش دانشآموزان ارزش
قائل شويد و به قسمتهاي ي ا ز يك مهار ت ك ه ب ه خوبي
توسط دانشآموزان انجام ميشود اشاره كنيد. شايد شما تنها
فردي باشيد ك ه شانس داد ن بازخور د مثب ت ر ا ب ه آنها
داريد.
***در آغاز كار، امكان اين مورد وجود دارد كه با دانش-
آموزاني مواجه باشيد كه تشويق و تحسين شما را در كار
خود باور ندارند.