تبدیل پایان نامه به کتاب آسیب های اجتماعی

تبدیل پایان نامه به کتاب

انتشارات، ترجمه، پایان نامه، تالیف کتاب، چاپ کتاب

اخلاق در ورزش

عنوان:

اخلاق در ورزش(مفاهیم، چالش­ها، راه­حل­ها)

نویسنده:

محمد ابراهیم رزاقی

قاسم مهرابی

از علی آموز اخلاص عمل    شیر حق را دان منزه از دغل                              

موضوع «اخلاق» و «اخلاق در ورزش»، به­ عنوان یکی از عناصر سرنوشت­ساز در طول تاریخ بشری مطرح بوده است. تاریخ بشری، غالباً با مشکلات اخلاقی دست ‌و پنجه نرم کرده است و «جایگاه اخلاق» در جوامع، همانند «جایگاه سر در بدن»، بسیار مهم و ارزشمند است. به‌طوری که این موضوع ریشه­ای چند هزارساله دارد و از اولین دوره­های بشری به آن توجه شده است.

سخن گفتن از اخلاق «چه آسان»، اما «عمل کردن» به آن مشکل است و موضوعی نیست که به سادگی بتوان با مطالعه یک کتاب آن را کسب نمود، یا آن را تجربه کرد. امیدواریم این کتاب بتواند حرف «الف» را از خرمن بزرگ اخلاق ورزشی، در نگرش یک ورزشکاریا هر کسی که با ورزش سر وکار دارد فراهم سازد و تغییر ایجاد کند.

در این مجموعه سعی شد خوشه­ای از خرمن بزرگ مفاهیم و موضوعات اخلاق، به ویژه اخلاق ورزشی چیده شود و بر مبنای ساقة اصلی این خوشه، نگارندگان تعریف جامعی از اخلاق ورزشی بیان می­نمایند؛ که هر بخش از این تعریف یا هدف به گونه­ای در فصول متفاوت شرح داده شده است.

با این تفاسیر، این تعریف این­گونه بیان می­گردد:

“مجموعه اصول بنیادی مبتنی بر درستی رفتار یا اعمال ورزشکاران در موقعیت­های ورزشی با توجه به‌ویژگی‌های مساوات، عدالت، جوانمردی و روحیه ورزشکاری براساس قوانین و ارزش­های حاکم بر ورزش اخلاق ورزشی تعریف می­شود.”

بر­این­اساس کتاب حاضر، تحت عنوان اخلاق در ورزش (مفاهیم،…

   فهرست مطالب                                                   

پیشگفتار  14

بخش اول:

مفاهیم و اصول بنیادی اخلاق در ورزش

مقدمه  21

مفهوم اخلاق و ورزش    25

*مقدمه  25

نقش اخلاق در ورزش    33

دستهبندیهای اخلاقی   34

جو اخلاقی   36

رفتار ورزشی   39

¡ رویکردهای بررسی رفتار  40

—  عوامل زیستی- غریزی   40

— عوامل ذهنی   41

¡ انواع رفتار  42

شاخصهای اخلاقی   46

—رفتار منصفانه (منش ورزشکاری و خوی ورزشی) 47

—رفتار جوانمردانه  49

—رفتار پهلوانی   51

اخلاق و انواع ورزش    56

—غلبه بر طبیعت   57

—غلبه بر حریفان   57

—مقابله رودررو  58

—ورزش با تماس بدنی   58

جایگاه اخلاق در رویدادهای بزرگ ورزشی   61

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با ورزش پهلوانی   62

فرصتی برای مطالعه بیشتر  63

فصل دوم- اصول و فلسفه اخلاق در ورزش    65

مقدمه  65

اصول و اخلاق   67

مبانی و اخلاق   69

اهداف تربیت‌ بدنی   70

¡اهداف عمومی تربیت‌ بدنی   70

¡اهداف اختصاصی تربیتبدنی   71

تربیت ابعاد اخلاقی   72

فلسفه و اخلاق   75

—متافیزیک    76

—ارزششناسی   76

—معرفتشناسی   77

—اخلاقشناسی   78

نظریه‌ها و تئوریهای اخلاقی   79

فصل سوم- روحیه ورزشکاری به‌عنوان یک مقوله اخلاقی   94

مقدمه  94

روحیه ورزشکاری چیست؟  96

روحیه ورزشی و ورزش قهرمانی   105

معنویت در ورزش    107

¡ابعاد معنویت   108

هوش معنوی   112

منش در ورزش    114

دیدگاههای نظری مرتبط با منش ورزشی   115

عوامل مؤثر بر منش ورزشی   117

رهبری اخلاقی در ورزش    118

مطالعات و پژوهشهای مرتبط باارزش‌های اخلاقی و روحیه ورزشی   121

فرصتی برای مطالعه بیشتر  124

فصل چهارم- بازی منصفانه  125

مقدمه  125

مفهوم بازی منصفانه  127

عدالت و تصمیمگیری منصفانه در ورزش    129

—نظریه برابری در ورزش    131

—تصمیمگیری منصفانه در ورزش    132

رابطه برداشتهای ورزش و بازی منصفانه  136

اصول بازی منصفانه و رفتارهای سیاسی در ورزش    140

بازی منصفانه در فرهنگ ایرانی   142

اجرای بازی منصفانه  145

قضاوت غیرمنصفانه  148

از نظر تا عمل   149

توسعه بازی منصفانه  150

¡شرکتکنندگان   152

¡معلمان   152

¡مربیان   153

¡داوران   153

¡والدین   154

¡رسانهها 155

¡تماشاگران   155

¡مدیران   155

¡سایرین   156

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با  حوزه جوانمردی و احترام  157

فرصتی برای مطالعه بیشتر  158

(دانستنیهای اخلاقی 1) 159

بخش دوم: چالش ها و ناهنجاریهای اخلاقی در ورزش

مقدمه  170

دیدگاهها و مفاهیم انحرافات اخلاقی در ورزش    173

مقدمه  173

آسیب اجتماعی   176

گونه شناسی آسیبهای اجتماعی   177

مفهوم انحراف در ورزش    183

—دیدگاه مطلقگرایان   186

—دیدگاه نسبیگرایان   187

—دیدگاه جانشین   189

خالکوبی در ورزش    192

خشونت و پرخاشگری در ورزش    204

—خشونت   204

—انواع خشونت   204

خشونت خصومت‌آمیز و ابزاری   205

خشونت بین شخصی و بین گروهی   205

پرخاشگری   205

—پرخاشگری بازتابی   206

—پرخاشگری ابزاری   206

الکل، سوء مصرف مواد و ورزش    225

نظر دانشمندان در مورد شراب   226

مضرات مسکرات   227

—فردی   228

 1. بعد بهداشتی اخلاقی- روانی 228
 2. بعد بهداشت جسمانی 228
 3. بعد اقتصادی 228
 4. بعد اجتماعی 229

علل و عوامل مؤثر مصرف الکل و مواد مخدر  230

برابری جنسیتی در ورزش    238

زنان و المپیک    240

اخلاق ورزشی و انحراف در ورزش    244

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با عوامل بروز ناهنجاریهای اخلاقی در ورزش    247

فرصتی برای مطالعه بیشتر  249

فصل ششم-دوپینگ و تأیید جنسیت   251

مقدمه  251

نیم‌نگاهی بر تاریخچه دوپینگ در ورزش    253

دوپینگ چیست؟  253

چرا ورزشکاران دوپینگ میکنند؟  254

چرا دوپینگ ممنوع است؟  255

—سلامتی ورزشکاران   257

—برابری   257

—بازیها برای ورزشکاران برپاشده است   258

ضوابط پزشکی   258

مواد و روش‌های غیرمجاز  259

داروهایی که به طور شایع توسط ورزشکاران مصرف می شوند. 262

تائید جنسیت   269

دوپینگ در ایران؛ مشکلات ویژه  270

مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش    271

فرصتی برای مطالعه بیشتر  273

شرطبندی و فساد در ورزش    275

مقدمه  275

مفهوم شرطبندی   277

مبانی فقهی جرم قمار  278

مبانی حقوقی قمار  284

فساد در ورزش    285

فرصتی برای مطالعه بیشتر  293

فصل هشتم-  تقلب و خودفریبی در ورزش    295

مقدمه  295

مفهوم تقلب   296

مفهوم تقلب در ورزش    298

تقلب در حرفه ورزش    304

—ایجاد ورزشکاران جعلی در مسابقات   305

—دست‌کاری در ساعات کار و حقوق ورزشکاران   306

—اختلاس در قراردادهای حرفهای ورزشکاران   306

—تبانی   306

—سوء استفاده از مزایای طول درمان و استراحت پزشکی   306

چرا تقلب نادرست است؟  307

الگوهای نظری تقلب   308

مثلث تقلب   309

مدل پیت، مارویک و میشل   312

کشف و مجازات تقلب   314

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با تقلب در ورزش    318

فرصتی برای مطالعه بیشتر  320

فصل نهم- فرار مالیاتی در ورزش    321

مقدمه  321

فرار و خود داری مالیاتی   322

زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي   327

—نبودن فرهنگ مالیات   327

—معافيت هاي وسيع متنوع  330

—فساد مأموران مالياتي   330

—تشخيص علي الرأس ماليات   331

—عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی   331

—تمکین مالیتی   332

—نرخ مالیات   333

—قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی   334

—سرمایه اجتماعی   335

—تورم  335

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با مالیات در ورزش    341

دانستنیهای اخلاقی 2  342

بخش سوم: ارتقاء اصول اخلاقی در ورزش

مقدمه  352

فصل دهم- فرهنگ‌سازی و رشد اخلاقی در ورزش    356

مقدمه  356

ارزش    357

طبقهبندی ارزشها 358

ارزش و نگرش    360

فرهنگ    361

کارکردهای فرهنگ    362

رشد اخلاقی   365

پرورش هوش اخلاقی   372

ابعاد ضروری هوش اخلاقی   375

—همدلی   375

—وجدان   382

—خویشتن داری   389

—احترام  399

— بردباری   408

—انصاف   416

احترام به مثابه رشد اخلاقی   425

نظم و انضباط به مثابه رشد اخلاقی   426

انضباط مثبت (اصلاحی) 427

تاثیر متقابل رفتار مربیان بر عملکرد اخلاقی ورزشکار  428

ایجاد نگرش و رفتار مثبت در ورزش    429

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با رشد اخلاق در ورزش    434

فرصتی برای مطالعه بیشتر  436

فصل یازدهم-نظارت و کنترل اخلاقی در ورزش    438

مقدمه  438

قوانین و مقررات در ورزش    439

تدوین منشور اخلاقی در ورزش    440

ارزیابی اخلاقی در ورزش    444

خود کنترلی به عنوان مقوله اخلاقی   446

مطالعات و پژوهشهای مرتبط با رشد اخلاق در ورزش    449

فرصتی برای مطالعه بیشتر  450

دانستنیهای اخلاقی3  450

منابع و مآخذ  453

 

 

پیشگفتار

از علی آموز اخلاص عمل    شیر حق را دان منزه از دغل                              

موضوع «اخلاق» و «اخلاق در ورزش»، به­ عنوان یکی از عناصر سرنوشت­ساز در طول تاریخ بشری مطرح بوده است. تاریخ بشری، غالباً با مشکلات اخلاقی دست ‌و پنجه نرم کرده است و «جایگاه اخلاق» در جوامع، همانند «جایگاه سر در بدن»، بسیار مهم و ارزشمند است. به‌طوری که این موضوع ریشه­ای چند هزارساله دارد و از اولین دوره­های بشری به آن توجه شده است.

سخن گفتن از اخلاق «چه آسان»، اما «عمل کردن» به آن مشکل است و موضوعی نیست که به سادگی بتوان با مطالعه یک کتاب آن را کسب نمود، یا آن را تجربه کرد. امیدواریم این کتاب بتواند حرف «الف» را از خرمن بزرگ اخلاق ورزشی، در نگرش یک ورزشکاریا هر کسی که با ورزش سر وکار دارد فراهم سازد و تغییر ایجاد کند.

در این مجموعه سعی شد خوشه­ای از خرمن بزرگ مفاهیم و موضوعات اخلاق، به ویژه اخلاق ورزشی چیده شود و بر مبنای ساقة اصلی این خوشه، نگارندگان تعریف جامعی از اخلاق ورزشی بیان می­نمایند؛ که هر بخش از این تعریف یا هدف به گونه­ای در فصول متفاوت شرح داده شده است.

با این تفاسیر، این تعریف این­گونه بیان می­گردد:

“مجموعه اصول بنیادی مبتنی بر درستی رفتار یا اعمال ورزشکاران در موقعیت­های ورزشی با توجه به‌ویژگی‌های مساوات، عدالت، جوانمردی و روحیه ورزشکاری براساس قوانین و ارزش­های حاکم بر ورزش اخلاق ورزشی تعریف می­شود.”

بر­این­اساس کتاب حاضر، تحت عنوان اخلاق در ورزش (مفاهیم، چالش­ها و راه­حل­ها) جهت آشنایی «دانشجویان»، «معلمان»، «دانش­پژوهان»، «ورزشکاران» و«مربیان»، موضوعات اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرارداده و دارای ویژگی­های ذیل است؛

 • ساختار کلی این کتاب طوری طراحی شده است که ارتباط منطقی و معقول بین موضوعات اخلاقی ایجاد کند، به‌طوری که خواننده با مطالعه بخش­ها به انسجام کتاب پی­ خواهد برد. اگرچه بعضی مباحث با توجه به «جامع­بینی کتاب» به صورت خلاصه بیان شده است، اما جهت درک بیشتر این موضوعات، منابعی جامع که در این کتاب از آن­ها استفاده‌شده یا نشده، در انتهای هر بخش، تحت عنوان «فرصتی برای مطالعه بیشتر» خدمت خوانندگان معرفی شده است تا اگر خوانندگان تمایل بیشتری به دانستن اطلاعات تکمیلی دارند به کتاب­ها و مقالات مربوطه مراجعه نمایند.
 • در هر قسمت از فصل­ها با توجه به اصل یادگیری، یعنی پیگیری خواننده با موضوع مورد بحث، بخشی تحت عنوان «تأملی بر یادگیری» تهیه‌شده است تا خواننده را پیگیر موضوع کند. بدین‌صورت خواننده قبل از مطالعه هر بخش نظر خود را مطرح کرده و بعد با مطالعه آن قسمت با دیدگاه خود مقایسه می­کند. به‌این‌ترتیب خواننده فقط مطالعه نمی­کند، بلکه همزمان فکر می­کند و خود تصمیم اخلاقی می­گیرد.
 • به‌منظور کاربردی شدن مباحث از دیدگاه اساتید و بزرگان دانشگاهی، اساتید و ورزشکاران خبره از فرایند «مصاحبه» استفاده شده است که نه تنها رویکردی نوین در تدوین کتب محسوب می­شود، بلکه مباحث اخلاقی را به نحوی شیوا و قابل‌درک بیان می­نماید.
 • به منظور آشنایی خوانندگان با انجمن­های اخلاقی و وب­سایت­های مرتبط با حوزه­ اخلاق ورزش بخشی تحت عنوان «راهنمای اینترنتی» ارائه شده است که لینک ثابتی از صفحات اینترنتی می­باشد و خوانندگان را به اطلاعات بیشتری در فضای مجازی می­رساند.
 • به‌منظور به خاطرسپاری مباحث بخشی تحت عنوان: «اگر تنها یک چیز را به خاطر می­سپارید!!!» اضافه‌شده تا افرادی که پس از مدتی به کتاب رجوع می­کنند با ملاحظه این بخش یادآوری کلی بر مباحث داشته باشند.
 • در هر فصل از کتاب داستان­های اخلاقی که حوادث حقیقی ورزشی با محوریت اخلاقی بوده است تحت عنوان «منظر ورزشی» ارائه شده که خوانندگان را در ترغیب مطالعه بیشتر یاری کند.
 • در پایان هر فصل پژوهش­های مرتبط با توجه به موضوع مورد بحث در بخشی تحت عنوان «مطالعات و پژوهشهای مرتبط» ارائه‌شده است که دانش­پژوهان این حوزه می­توانند تأملی بر آن داشته باشند.
 • در پایان هر بخش به جهت تنوع و یادآوری­های اخلاقی «دانستنی­های اخلاقی» ارائه شده است.

لذا کتاب حاضر در سه بخش و دوازده فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

بخش اول. این بخش تحت عنوان «مفاهیم و اصول بنیادی اخلاق در ورزش» شامل، چهارفصل تحت عناوین «مفهوم اخلاق و ورزش»، «اصول و فلسفه اخلاق در ورزش»، «روحیه ورزشی به عنوان یک مقوله اخلاقی» و «بازی منصفانه» آمده است و مطالب این بخش طوری ارائه شده است تا خواننده چارچوب فکری مطلوبی در خصوص مفهوم اخلاق پیدا کند. این بخش تحت عنوان «مفاهیم» نام‌گذاری شده است.

بخش دوم. این بخش تحت عنوان «چالش­ها و ناهنجاری­های اخلاقی در ورزش» شامل، پنج فصل تحت عناوین «دیدگاه­ها و مفاهیم انحراف اخلاقی در ورزش»، «دوپینگ و تأیید جنسیت»، «شرط­بندی و فساد در ورزش» و «تقلب و خودفریبی در ورزش»، «فرار مالیاتی در ورزش» بیان­شده است. این بخش تحت عنوان «چالش­ها» نام‌گذاری شده است.

بخش سوم. این بخش تحت عنوان «ارتقاء اصول اخلاقی در ورزش» شامل؛ «رشد اخلاقی در ورزش» و «نظارت و کنترل اخلاقی در ورزش» است که به‌منظور ارائه راه­حل­ها جهت آموزش ارتقاء اصول اخلاقی، خصوصاً اخلاق­مند کردن کودکان تعبیه شده است. این بخش تحت عنوان «راه­حل­ها» نام‌گذاری شده است.

با این تفسیر از بخش­های کتاب، جای امیدواری است که «استادان»، «دانشجویان»، «دانش­پژوهان» و «ورزشکاران»، «مربیان» عزیز، کمبود­ها و نقایص را به دیدة اغماض نگریسته و همواره ما را از نظرات و پیشنهاد‌ها سازندة خود مورد لطف و عنایت قرار دهند.

در ادامه باید از تمام کسانی که قلم آن­ها در نوشتن این کتاب به ما کمک کرد سپاسگزاری نمایم و به­ویژه از نویسندگان خارجی و داخلی خانم و آقا دکتر راجر جکسون[1]، دکتر ریچارد پالمر[2]، دکتر ویلیام جی مورگان[3]، دکتر مِیِر کلاوس وی[4]، دکتر آنجلا جی اشنایدار[5]، دکتر میشل بربا[6]، دکتر مت جارویس[7]، دکتر بروس کوئن[8]، دکتر آنتونی گیدنز[9]، دکترمسعود­­احمدی، دکتر­مسعودنادریان­جهرمی، دکتر­سید­محمد­حسین­­رضوی، دکتر­میرمحمد کاشف، دکتر­مجید­کاشف، دکتر­عباسعلی­گائینی، دکتر­محمد­خبیری، دکتر­محمد­نیکوبخت، دکتررحیم­رمضانی­نژاد، دکتر­محمود­گودرزی، دکتر­سید­امیر­احمد­مظفری، دکترحسین­پورسلطانی زرندی، دکترحمید­قاسمی، دکتر رضا شجیع، امیرمحمد­بهروزعابدینی، محمدجعفر­حبیب­زاده، محسن­بلوریان، سلمان­ عمرانی، حامد پورغلام، مهدی شیدایی، طاهره ندایی، خلیل علوی و دیگر افرادی که مقالات یا کتب آن­ها زمینه­ساز این کتاب بود، تشکر نمایم و اقرار نمایم که بدون کمک آن­ها امکان تألیف این کتاب میسر نبود.

 

خدایا چنان کن سرانجام کار           تو خشنود باشی و ما رستگار

                                                               یا علی

مؤلفین- تابستان 96

me.razaghi@yahoo.com

                                                                             

 


مقدمه

(بخش اول)

اخلاق[10] در لغت، جمع واژه خلق و به معنی خوی­ها است (آهنگری، 1386: 11-22[11])؛ ازاین­رو دانش بررسی و ارزش­گذاری بر خوی­ها و رفتار­های آدمی، علم اخلاق نامیده می­شود (فرهود،1386: 1-6). انواع رفتار­های انسان بر مبنای دو اصل، توارث[12] و تربیت[13] در افراد جامعه شکل می­گیرند (همان). هرچند زمینه ژنتیکی در انتقال این صفات نقش مهمی دارد ولی عوامل محیطی از قبیل خانواده، مدرسه، رسانه و در سطوح ورزشی [باشگاه­ها، استادیوم­ها و…] می­تواند عامل بروز و شکوفایی هر ویژگی اخلاقی (چه بد و چه خوب) باشد.

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

در دشت لاله روید و در شوره­زار خیس

(همان)

«شیخ فخرالدینی» به این نکته که وراثت نقش مهم­تری نسبت به عوامل تربیتی دارد اشاره می­نماید. وی این­گونه به این مقوله می­پردازد، درست است تربیت اهمیت دارد، ولی امکان دارد فردی جنبه­­های تربیتی را به میزان کم داشته باشد، اما در وراثت فردی نیک­ورز باشد (ارتباط شخصی با مصاحبه حضوری،16، مهر 1392).

تنها راه کامیابی و نیک­بختی جامعه، اخلاقمند کردن انسان­ها است (فرهود،1386: 1-6). حال ورزش خود می­تواند ابزاری در جهت اخلاقمند کردن انسان­ها باشد و راهی هموار در جهت گسترش فعالیت­های اخلاقی فراهم سازد؛ و حتی ورزش و مکان ورزشی خود سبب­ساز محیط اخلاقی گردد و در توسعه و پرورش اخلاق ورزشکاران مؤثر باشد. هدف ورزش پرورش روح اخلاقی است که شرافت، جوانمردی بستر آن را تشکیل می­دهد. در اصول جوانمردی و پرورش روح ورزشی همان شرکت کردن در رقابت مطرح است، نه پیروزی برای رقابت؛ یا در بعدی دیگر، همان خوب بازی کردن مطرح است، نه به هر قیمتی بازی کردن.

در این که گاهی موارد فوق فراموش­ می­شود، شاید دلیلی قاطع بر این بخش از کتاب باشد. در این بخش، در این رابطه زیربنای اصلی یعنی شکوفایی و اخلاقمند کردن انسان­ها از طریق ورزش و مفهوم اخلاق در ورزش می­پردازیم که نه تنها یک اصل، بلکه پلی جهت عبور انسان­ها از نابسامانی­ها به­سوی خوشبختی­ها از طریق ورزش فراهم می­سازد.

در این بخش مفاهیمی در قالب فصول «مفهوم اخلاق و ورزش»، «اصول و نظریه­های اخلاقی»، «روحیه ورزشکاری به عنوان یک مقوله اخلاقی» و «بازی منصفانه» ارائه شده است؛ که در قالب «مفاهیم اخلاقی[14]» بیان می­گردد و مفهوم اخلاق را برای خوانندگان روشن می­سازد.در «فصل اول»، به مفهوم اخلاق و ورزش پرداخته شده است که شامل: «تعریف اخلاق»، «نقش اخلاق در ورزش»، «دسته­بندی­های اخلاقی»، «جو اخلاقی»، «رفتار ورزشی»، «شاخص­های اخلاقی»، «اخلاق و انواع ورزش» و «جایگاه اخلاق در رویدادهای بزرگ ورزشی» است.

در «فصل دوم»، به اصول فلسفه اخلاق در ورزش پرداخته شده است که شامل: «اصول و اخلاق»، «مبانی و اخلاق»، «تربیت»، «اهداف تربیت­بدنی»، «فلسفه و اخلاق» و «نظریات و تئوری­های اخلاقی» است.

در «فصل سوم»، به روحیه ورزشی به­عنوان یک مقوله اخلاقی پرداخته شده است که شامل: «روحیه ورزشی چیست؟»، «معنویت در ورزش»، «منش در ورزش» و «رهبری اخلاقی در ورزش» است.

در «فصل چهارم»، به بازی منصفانه پرداخته شده است که شامل: «مفهوم بازی منصفانه»، «برداشت­های ورزش و بازی منصفانه»، «بازی منصفانه و سیاست در ورزش»، «بازی منصفانه در فرهنگ ایرانی»، «فراهم کردن بازی منصفانه»، و «توسعه بازی منصفانه» است.

                              

راه درست … یا راه غلط …

 

مفهوم اخلاق و ورزش

 

*مقدمه

برنده شدن همه­چیز است و باید برای دست یافتن به آن هرکاری که می­توانیم انجام دهیم، همه تقلب می­کنند؛ چرا ما تقلب نکنیم؟

تاکنون هیچ قانونی نبوده است که ما آن را نقض نکرده باشیم و اینک کجا هستیم؟ اکنون داریم در بزرگ­ترین مسابقات که تاکنون برگزارشده، بازی می­کنیم (دی­سن­سی و روزنبرگ[15]، ترجمة رضوی و بلوریان, 1383: 3).

رشوه گرفتن[16] و تبانی[17] برای ما امری عادی شده است، ما از این طریق بالا و بالاتر می­رویم (رزاقی، رمضانی نژاد و مهرابی ،1393: 41-52).

موضوعات ذکر شده همه مواردی هستند که نقض قوانین در ورزش را می­رسانند و عدم درک صحیح اخلاق، گمشده این پدیده­ها است.

در این فصل، موضوعاتی در قالب «تعریف اخلاق»، «نقش اخلاق در ورزش»، «دسته­بندی­­های اخلاقی»، «جو اخلاقی»، «رفتار ورزشی»، «شاخص­های اخلاقی»، «اخلاق و انواع ورزش» و «جایگاه اخلاق در رویدادهای بزرگ ورزشی» مورد بررسی و بحث قرار می­گیرد.

 

تعریف اخلاق

اخلاق جمع خُلق و خُلق از ماده «خ ل ق» است که از ماده خَلق نیز مشتق می­شود، خَلق بر شکل ظاهری ایشان ناظر است و خُلق بر شکل باطنی آن. خَلق صورت است و خُلق سیرت. همان­طور که انسان‌ها از شکل ظاهری با یکدیگر متفاوت­اند و به ندرت می­توان دو فرد کاملاً شبیه یکدیگر یافت، از حیث باطنی و نفسانی هم بسیار متفاوت­اند، همچنین می­توان گفت اخلاق همان­طور در لغت­نامه­ها آورده­اند عبارت است از: عادت­ها، رویه­ها، سجیه و امثال آن (واثقی, 1384، به نقلِ الوانی، حسن­پور و داوری، 1389: 25-34). در جایی دیگر ذکرشده که واژه «ethics» از کلمه یونانی thosé با (e کوتاه) گرفته­شده که به معنای عادت یا عُرف است و thosé با (e بلند) علاوه بر معنای دیگر، به معنای فعالیت جا افتاده یا سازمان­یافته است. وقتی عبارت­های فلسفی از یونان باستان به لاتین ترجمه می­شد، thosé به­صورت mos جمع mores به معنای عـرف و سنت­ها ترجـمه شد. از­ایـن­رو می­بینیم که واژه­های «morality» و «ethic» حتی امروزه هم در یک معنا به­کاربرده می­شوند، هرچند این دو دارای اختلافات بسیار جزئی و ظریفی هستند، اما هر دو در معنای اخلاقیات به­کار می­روند (لولند[18], 2002، ترجمة صالح­زاده و شیرمحمدی، 1388).

واژه اخلاق دو تعریف متمایز دارد: گاهی اخلاق به معنای خلق و خوی، رفتار عادت شده و مزاج و گاهی به معنای عـادت و سجـیه به­کار می­رود. معنای دیگر این دو دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدی صحبت می­کند (قراملکی, 1385، به نقلِ الوانی و همکاران، 1389: 25-34).

با توجه به پیچیدگی و گستردگی این حوزه و افزایش صاحب­نظران آن متأسفانه تعریف جامع و کاملی که همه نویسندگان بر آن، اتفاق­نظر داشته باشند، نمی­توان یافت. با نگاه به تعاریف مختلفی که از اخلاق ارائه شده، ملاحظه می­شود که برخی اخلاق را بر حسب عادت­ها و خوبی و بدی و رفتار اخلاقی تعریف کرده­اند که به بعضی از این تعاریف اشاره می­شود:

«کوناک و جونز[19]» اخلاقیات را این­گونه تعریف می­کنند: “اخلاقیات به انصاف، راستی و درستی مربوط می­شود، به تصمیم­گیری در خصوص این که چه چیزی خوب است و چه چیزی بد؛ و به فعالیت­ها و قواعدی که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروه­ها پی­ریزی می­کند” (به نقلِ الوانی و همکاران، 1389: 25-34).

«آشتون و ارم[20]» اخلاقیات را این­ گونه توصیف می­کنند: “اخلاقی بودن و اخلاقی عمل کردن شامل انجام دادن اقداماتی است در جهت کسب اطمینان از این که رفتار اخلاقی همواره و در همه شرایط اعمال گردد” (همان).

قراملکی (1382) اخلاق را مجموعه­ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده که به­صورت اعمال و رفتار از خلقیات درون انسان ناشی می­شود، بروز پیدا می­کند. بدین سبب اخلاق را از راه آثارش می­توان یافت و استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد دارد و آن ریشه را خلق یا اخلاق می­نامند (96). به تلاش­های انجام­شده در ایجاد مفهومی عینی در قلمرو اخلاق در ورزش بر واژه اخلاق ورزشکاری[21] می­توان اشاره نمود (ندایی و علوی،1385: 187-220). اخلاق مفهومی است که «شیلدز و بردیمیر[22]» آن را آمیختگی رعایت معیارها و قواعد اخلاقی با تلاش برای موفقیت در برابر حریف می­دانند (همان). عبافروش (1392) معقد است، به­کار بستن ارزش­های اخلاقی کلی در موقعیت­های ورزشی را می­توان اخلاق ورزشی نامید. «مینبرگ[23]» رفتار­های اخلاقی[24] را مجموعه اعمال و کردار­هایی تعریف می­کند که بر پایه­ هنجار­ها و ارزش­های اجتماعی و فرهنگی بنا شده است (به نقلِ رمضانی­نژاد،1388: 332؛ پورسلطانی، عسکری و نورالله، 2013: 1228-1236).

در هر حال تعاریف متعدد دیگری هم در زمینه اخلاق وجود دارد که خارج از قالب­های فوق بیان شده است و از ارائه آن‌ها صرف­نظر می­شود. به نظر نگارنده می­توان تعریف کامل­تر ذیل را از اخلاق ورزشی ارائه داد:

مجموعه اصول بنیادی مبتنـی بر درسـتی رفتار یا اعمال ورزشـکاران در موقعیت­هـای ورزشـی با تـوجه به­ویـژگی­های مسـاوات و عـدالت، جوانمردی و روحیه ورزشکاری براساس قوانین و ارزش­های حاکم بر ورزش اخلاق ورزشی است.

تعریف ذکر­شده هفت نکته اساسی ذیل را در بر دارد:

 • اخلاق یک اصل بنیادی است. اخلاق پایه­ای برای تمامی علوم بوده است و درک آن بستگی به نوع و میزان تفکر و ذهن فرد دارد. پژوهشگران در این مورد نظریه­های متفاوتی ارائه کرده­اند، معروف­ترین این نظریات شامل: «نظریة کانت[25]»، «سقراط[26]»، «پیاژه[27]»، «گهلبرگ[28]» است که در این مجموعه سعی شده است، مباحثی که ارتباط نزدیکی به مباحث ورزشی دارد انتخاب شود، اما آن­چه در ورزش اهمیت دارد، ضروری بودن این اصول است. به­منظور درک بهتر این مقوله به فصل (2) کتاب مراجعه شود.
 • اخلاق به­درستی یا نادرستی رفتار دلالت دارد. فردی که رفتار درستی در ورزش ارائه می­دهد، می­گویند آن فرد رفتار اخلاقی مناسب دارد و به همین مثابه فردی که رفتار درستی از خود ارائه ندهد، می­گویند آن فرد رفتاری غیراخلاقی داشته است. نظر نگارندگان این نیست که چه نوع رفتاری درست است و چه رفتاری غلط و درک این مقوله به استنباط خود خواننده بر می­گردد که آن را چگونه تشخیص دهد. به­منظور درک بهتر این مقوله به فصول (4،3) مراجعه شود.
 • اخلاق ورزش وابسته به موقعیت ورزش است. آنچه اخلاق در ورزش را با اخلاقِ عام متمایز می­کند به موقعیت ورزش بستگی دارد، در همین رابطه در کتاب «اخلاق در ورزش» نوشته مورگان، مِیِر و اشنایدر (2001، ترجمه رضوی و بلوریان، 1387) ذکرشده که تحقیقی وجود ندارد که اثبات کند اخلاقیات در ورزش سبب اخلاقیات در زندگی می­شود و به همین مثابه بالعکس؛ اما آنچه مورد اهمیت قرار دارد محیط ورزشی است که خود می­تواند جنبه­های اخلاقی را مورد تأثیر قرار دهد.
 • اخلاق ورزشی وابسته به اصول مساوات و عدالت است. در هر بخش از ورزش هنگامی­که مساوات و عدالت[29] نادیده گرفته شود، جنبه­های اخلاقی ماهیت خود را از دست می­دهد. برای مثال: افراد دوپینگ[30] می­کنند، به حریف آسیب می­رسانند، منجر به تقلب و تبانی می­شوند، این موارد سبب­ بی­عدالتی و نابرابری در ورزش می­شود. در حقیقت اخلاق و توزیع، عناصر تعریف­کنندة عدالت هستند (میدلتون[31],2004، به نقلِ نادریان جهرمی، 1390). به­منظور درک بهتر از این مقوله به فصل (4، 5، 6، 7، 8، 9) مراجعه شود.
 • اخلاق ورزشی وابسته به جوانمردی و بازی منصفانه است. در جوامع اسلامی ذکرشده است که جوانمردی جز، حضرت علی (ع) نیست (صدیقی، 1388). هدف ورزش شرکت کردن و لذت بردن بدون در نظر گرفتن مزایا یا فواید آن است. اگر به ریشه جوانمردی توجه کنیم به مفهوم چشم­پوشی و گذشت می­رسیم. هرگاه ما بتوانیم گذشت را در ورزش احیا کنیم، اخلاق در ورزش را احیا نموده­ایم. به­منظور درک این مقوله به فصل (4) مراجعه شود.
 • اخلاق ورزشی وابسته به روحیه ورزشی است. مهم نیست که بازی را برده­اید یا باخته­اید – بلکه مهم این است که چگونه بازی کرده­اید. معنویت[32] و منش[33] شاید دو عنصر حیاتی در احیا روح ورزش تلقی شوند. به­منظور درک این مقوله به فصل (3) مراجعه شود.
 1. Roger Jackson
 2. Richard Palmer
 3. William John Morgan
 4. Klaus V Meier
 5. Angela Jo-Anne Schneider

[6]. Michele Borba

[7]Matt Jarvis

[8] . Bruce Cohen

[9] . Anthony Giddens

 1. ethics
 2. در سبک APA به جای دو نقطه (:) حرف (ص) به جای صفحه استفاده می­شود. اما در این کتاب به جای ص (صفحه) از دو نقطه (:) استفاده شده است. ضمن این که برخی ار کتب و مجلات خارجی نیز که از سبک APA استفاده می­کنند، در فهرست منابع به جای صفحه (P ) از دو نقطه (:) استفاده می­نمایند.
 3. behavioral genetics
 4. promotion, education
 5. ethical concept
 6. T. DeSensi & Rozenberg
 7. taking bribes
 8. collusion
 9. Loland
 10. Conaock & Johns
 11. Ashton & Orme
 12. sportpersonsship
 13. Shields & Berdmeier
 14. Meinberg
 15. morality (moral behaviors)
 16. Immanvel Kant
 17. Soghrat
 18. Piaget
 19. Kohlberg
 20. equality & justice
 21. doping
 22. Middleton
 23. spirituality
 24. manners